17 September 2015 - 13:39

Het einde van Facebook

In 2017 is het afgelopen met Facebook, voorspellen kenners van de sociale media. Met de introductie van de vind-ik-niet-leuk-knop probeert de multinational het leven te rekken.  Maar volgens mij is dit het begin van het einde.

Vooropgesteld, zelf ben ik wat uitgekeken op Facebook, ook op het liken. Het gros van de vrienden heeft het steevast gezellig, doet mooie aankopen, gaat lekker op vakantie en drinkt een heerlijk wijntje of biertje in de zon. Ik weet het nu wel.

Je zou bijna vergeten dat mensen ook vreselijk humeurig kunnen zijn, miskopen doen, thuis op de bank blijven hangen en op een winderig terras te slappe koffie krijgen voorgeschoteld. En ondertussen slaat de verveling toe, wat leidt tot nog meer posts op Facebook...

Ik krijg de neiging al deze vreselijk leuke dingen te disliken. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat is ook weer sneu. En dus gaan we massaal negeren, zodat het stiller en stiller wordt op Facebook. Totdat iets nieuws ons weer prikkelt.

Dislikes zijn niet de prikkel die we nodig hebben. Ze zullen alleen maar meer ergernis opwekken. Juist omdat mensen leuk gevonden willen worden, werd Facebook zo'n succes. Dislikes worden het Waterloo voor Mark Zuckerberg.

30 Juni 2015 - 11:02

Toedeloe!

Net als vorig jaar ga ik tijdens het zomerreces weer zes weken 'uit contract' bij de provincie. Dat kan, want als Gedeputeerde Staten geen besluiten nemen, zijn er ook weinig vragen van de pers. Zes weken vakantie dus!

Nou, niet helemaal. Vorig jaar lagen er feestelijke zzp-klussen te wachten (IFKS, Veenhoop Festival, Waddenvereniging). Dit jaar moet een boek in de zomer af. En Bed & Breakfast De Stookhutte is toe aan een nieuwe stap. We gaan arrangementen voor Beetsterzwaag maken.

Wat mij betreft mag iedereen het vakantie noemen trouwens hoor. Het is heerlijk pielen in en om huis. En natuurlijk gaan we een paar weken weg! Over zes weken weer opgewekt aan de slag bij de provincie.

De foto is trouwens genomen bij het stadhuis van Leeuwarden. Samen met communicado's van de gemeente hadden we er gisteren op mijn laatste werkdag een cursus. Factor C. Een mooi onderwerp voor een volgend blogje. Toedeloe!

26 Maart 2015 - 15:19

1 april: mijn superheffing

De afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015, het doet me wat. De ‘superheffing’ kwam meermalen op mijn pad. Thuis hadden we een boerderij met 65 melkkoeien, toen de productiebeperking op 1 april 1984 werd ingesteld. Mijn moeder was op haar 36e weduwe geworden en had de boerderij alleen voortgezet. Ze stond voor grote beslissingen.

 Zorgen had ze over de korting van 8,5 procent op de melkproductie. Zou de boerderij met de dure boerenhulp levensvatbaar blijven? Zou ze te veel melk aan de fabriek leveren en een forse boete krijgen? Moest ze de regels ontduiken door met melk te ‘slepen’?

En de moeilijkste vraag: Moest ze extra melkquotum kopen? Dat was een enorme investeringen (je was eerst verplicht melk met land te kopen), terwijl je nooit wist hoe lang de melkrechten hun waarde behielden.

Gelukkig kreeg mem goede adviezen van een onroerend-goedhandelaar die ze vertrouwde.

We kochten stukje bij beetje melkquotum bij. En we kregen daardoor weer weilanden die verder van huis lagen. De ruilverkaveling werd wat dat betreft deels teniet gedaan. De landerijen groeiden van 32 naar 42 hectare. Het aantal koeien ging richting 90.

Mijn jongere broer Symen kon het kostbaar geworden bedrijf dankzij de tante Agaath-regeliing geleidelijk overnemen. Hij raakte vergroeid met het quotum en kwam aan het eind van ieder melkjaar precies goed uit. Een kwestie van plannen.

De superheffing liet mij niet los. Als beginnend journalist liep ik stage bij het Agrarisch Dagblad, waar ik in aanraking kwam met de macro-economie van de quotering. En met de politiek er achter. Bij de Leeuwarder Courant verving ik af en toe landbouwmastodont Willem Stegenga. Ik maakte een verhaal over divanmelkers, boeren die hun koeien verkochten, de melkrechten verhuurden en ‘liggend op de bank’ hun geld verdienden.

De afschaffing van de superheffing biedt melkveehouders nu tal van kansen. Door de groei – aangekondigd door nieuwe fabrieken – en doordat de complete zuivelketen hier aanwezig is, kan Fryslân zich weer ouderwets profileren met dairy.

De provincie doet hier graag aan mee. Ze maakt af en toe gebruik van mijn achtergrond als boerenzoon. Zo mocht ik in het Abe Lenstrastadion een brainstorm leiden met ‘stakeholders’ uit de sector. En zo zit ik namens de provincie in het communicatieclubje van Dairy Chain (werving zuivelopleidingen).

 En dan denk ik dus terug aan 1 april 1984.

3 Maart 2015 - 20:56

Een eigen verkiezingsdebat

In Beetsterzwaag hebben we ons eigen verkiezingsdebat. Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen organiseert het PopUp Café De Sweach het PopUp Debat.  Zes kandidaten kruisen de degens in dorpshuis De Buorskip.  Waar staan hun partijen voor? Wat doen ze voor onze regio? En wat doet een provincie eigenlijk, of kunnen we die wel opheffen?

Wij nodigen alle inwoners van Beetsterzwaag, Olterterp en Oud Beets van harte uit dit debat bij te wonen. U komt ook zelf aan bod, want er is ruimte voor kritische vragen uit het publiek. De naborrel begint al halverwege de avond. Want bij PopUp Café De Sweach staat het ontmoeten van dorpsgenoten voorop.

Kom je mening aanscherpen en praat na afloop gezellig na.

De deelnemers:

Wanda Ottens, Heerenveen, PvdA

Wim Eilering, Drachten, CDA

Nikita Brameijer, Nij Beets, VVD

Saapke Voolstra, Drachten, FNP

Richard Klerks, Beetsterzwaag, ChristenUnie

Maaike Kuik, Bakkeveen, D66


Evenement: PopUp Debat De Sweach

Tijd: Vrijdag 6 maart 2015, 20.00 uur. Aanvang debat: 20.30 uur.

Plaats: De Buorskip (Ierse pub Tsjoch)


16 December 2014 - 14:07

Gemeenten adopteer asielzoekers

Het gaat op de kop verkeerd in gemeente De Friese Meren. Welk dorp moet je nog asielzoekers 'in de maag splitsen' nu je toegeeft aan het verzet in Rijs? Onhandig van de gemeente. Maar daar ligt niet alle schuld. Het systeem deugt niet.

Nederland huisvest nu vluchtelingen in grote complexen die toevallig leegstaan. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en vastgoedeigenaren/projectontwikkelaars bepalen waar nieuwe asielzoekers gaan wonen. Deze sociale taak past echter bij uitstek bij gemeenten.

Verdeel de tienduizenden asielzoekers over alle gemeenten en laat die vervolgens ter plekke de locaties bepalen (zoals provincies het windmolenquotum mogen verdelen). Gemeenten bepalen dan zelf of ze de vluchtelingen in de stad of op het platteland opvangen. En of ze kiezen voor spreiding (leegstaande woningen bij voorbeeld) of voor concentratie. 

Spreiding zal de integratie bevorderen in plaats van frusteren. Want nu is iedereen boos op iedereen. Gisteravond kwam een dorpsgenoot met dit idee. Ik heb hem aangenoedigd een ingezonden brief voor de krant te schrijven. Bij deze alvast de sneak preview.

3 December 2014 - 15:44

Sinterklaas bij de provincie

Bêste Kollega,

Yn it jier dat Swarte Piten fan kleur fersketten binne

Wol Sinteklaas net om de feiten hinne rinne

Ek de Fryske mienskip liket him kleurryk ta

Lykas de ambtners dy’t harren dêr sa foar ynset ha

In bûnt selskip docht #goedwurk yn dit hûs

De direksje hat dêrfoar wurdearring by de rûs

En ferjit net, de Sint al like folle

Dus ha syn Piten wer pallets mei swiets nei binnen rolle

Sûnder harren oan de Pitediskusje te steuren

Foar jimme gewoan wer de letter S, mar wol yn trije kleuren!

Mei Groetnis fan de direksje,

De Haadpyt

De Beliedspyt

De Bedriuwsfieringspyt

De Ariepyt

Sinteklaas

5 November 2014 - 09:06

Poepjes, hahahaha

Zodra gedeputeerde Sietske Poepjes op de landelijke tv komt gaan Twitteraars los op haar achternaam. Gisteren na het Achtuurjournaal was het weer raak.

In mijn eerste interview met Sietske Poepjes voor de Leeuwarder Courant zei de toen 31-jarige vissersdochter haar familienaam nooit te veranderen. ,,As myn namme in probleem is, dan leit it net oan my, mar oan in oar.'' 

Poepjes wilde juist gebruik maken van de opvallende naam. Die blijft immers hangen, wat bij voorbeeld in politiek Den Haag goed van pas kan komen. Op haar Facebookpagina voegden vrienden hier gisteravond nog diverse argumenten aan toe.

Waar het journaal-item over ging (een onveilige kruising bij Wommels) weet bijna niemand meer. Maar Sietske Poepjes is niet vergeten. Sterker, mede door haar naam en haar mediagenieke optredens zit ze binnenkort in De Wereld Draait Door. Read my lips!

4 September 2014 - 09:34

Staten de markt op

Druk, informatief, gezellig, chaotisch en rumoerig. Zo luidden woensdag de reacties op de eerste Steatemerk van Provinciale Staten van Fryslân. Voortaan geen ellenlange, saaie commissievergaderingen meer, maar informatie inwinnen en discussieren aan statafels, waar ambtenaren tekst en uitleg geven. Insprekers kunnen een kraampje huren op deze 'markt'.

Een dappere stap van PS en statengriffie. Want vergadertijgers, beleidsambtenaren en journalisten zijn nu eenmaal gewend aan gestructureerde, plenaire bijeenkomsten. Ieder mocht uitgebereid z'n zegje doen. Maar wel via de voorzitter meneer!

De eerste markt in de 'kommisjeseal' was druk bezocht. Er stonden veel onderwerpen op de agenda en dus waren er veel tafelgroepen. De belangstelling van het ambtelijk apparaat voor de primeur was groot. Ook zo'n dertig 'burgers' hadden zich aangemeld bij de griffie, al waren onder hen ook (ex-)politici.

De enthousiaste menigte was lawaaiig, wat het volgen van discussies bemoeilijkte. Alle onderwerpen worden nu immers gelijktijdig behandeld. Misschien moeten de tafels verder uit elkaar staan, of in verschillende zaaltjes? Statenleden van kleine fracties klaagden over gebrek aan overzicht op het geheel. ,,Ik ha it gefoel dat ik in soad mis'', zei Otto van der Galien. Ambtenaren moesten vaak hetzelfde verhaal doen.

Toch waren de meeste reacties positief. Op de markt kun je veel sneller en efficienter informatie vergaren, aldus Retze van der Honing in de LC. En het belangrijkste: burgers zitten dicht op de politici. Er werd flink met vingers op kaarten gewezen. ,,Mooie discussies'', concludeerde Cees Vos op Twitter. En ,,perfoast gjin handjeklap'', aldus Jan Visser.

Voorlopige conclusie: op deze markt is na wat kleine aanpassingen uw gulden wellicht een euro waard!

Bekijk voor een impressie dit filmpje van de statengriffie.

13 Augustus 2014 - 15:49

Persvragen 's zomers leuker

Starum

In de zomer is er weinig nieuws uit gemeente- en provinciehuizen. Daar fleuren kranten soms van op. Minder bestuurlijk nieuws, meer verhalen over mensen van vlees en bloed. Als woordvoerder van de provincie zie je hetzelfde gebeuren.

Er zijn in vakantietijd geen besluitenlijsten en de provincie slingert mondjesmaat persberichten de wereld in. De pers gaat naar buiten op zoek naar andere verhalen. Daarover gaan de persvragen dus. De zoektocht naar de antwoorden is dan ook avontuurlijker.

Drie oud-collega's van de Leeuwarder Courant kwamen deze week met interessante kwesties. Geen vragen om reacties van gedeputeerden, geen vragen over rapporten, geen vragen over statenvragen. Omdat ik hier natuurlijk geen 'primeurs' van anderen kan weggeven, volgen de voorbeelden na de publicaties.

28 Juni 2014 - 12:47

20 jaar WK-toto

Tijdens WK's en EK's zijn voetbaltoto's razend populair. Vooral de laatste jaren. Gokken is kennelijk in. Sinds het WK in 1994 organiseren 'Wij' al zo'n pool. Ik ben gek op voetbal en gek op spelletjes. Maar in mijn Toto komt het winnen op de laatste plaats.

Het gaat mij om de lol. Het analyseren van voorspellingen en tussenstanden ('evaluaties vooraf'), het schrijven van 'vernietigende commentaren' over de deelnemers en het uitlokken van reacties (interactie) staan voorop. Eerst communiceerden we per post, toen per e-mail, daarna kwam er een weblog en nu hebben twitter en whatsapp de overhand.

De weblog kreeg extra kleur door de al dan niet serieuze inbreng van Louis Westhof (collega Leeuwarder Courant, Peter Grondsma (LC, nu provincie Drenthe, Marcel de Jong (LC, provincie Fryslan) en Piet Douwsma (studiegenoot PA Drachten, schrijft commentaren in het Bokwerds) en anderen. Het is telkens weer een feest om de autoritaire Totalisator te spelen.

Het deelnemersveld is een kleine spiegel van mijn leven. Familie, buren uit geboortedorp De Veenhoop, studiegenoten van de PA, buren uit Beetsterwaag, collega's van LC en provincie. En natuurlijk weer familie of kennissen van deze wonderlijke kliek. We kijken de finale doorgaans live in cafe De Riperkrite in Tijnje. Met na afloop de prijsuitreiking.

Verder is het moeilijk uit te leggen. Toch meer weten? www.cuppacabana.blogspot.com (Brazilie), www.Kaapspel.blogspot.com (Zuid-Afrika), www.Ko3akpool.blogspot.com (Oekraine/Polen) of www.Alpenspiel.blogspot.com (Zwitserland/Oostenrijk). Reageren? arendzj@gmail.com.